บริษัท สยาม สเปลนดิด สตีล จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมการทดสอบความสมบูรณ์รอยเชื่อม โดยวิธีการตรวจสอบด้วยการแทรกซึม (Penetrant Testing; PT) และการตรวจสอบโดยอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing; MT) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพก่อนส่งสิ้นค้า (Quality Control) ณ บริษัท J&T Welding Supply ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การตรวจสอบรอยเชื่อมโดยสารแทรกซึม (Penetrant Testing; PT) เป็นกรรมวิธีสากลใช้สำหรับตรวจสอบความไม่สมบูรณ์ บกพร่อง อนุภาคเจือปนในวัสดุ รอยร้าวและฟองอากาศของแนวเชื่อมของชั้นผิวโลหะและด้านในโลหะ โดยไม่สามารถมองเห็นได้ (Micro cracks) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพของใบเลื่อยสายพานทั้งสิ้น

การตรวจสอบรอยเชื่อมโดยอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing; MT) มักใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโลหะ และสิ่งบกพร่องที่อยู่ใต้ผิวเหล็กน้อย โดยผ่านกระแสไฟฟ้าของสนามแม่เหล็กและผงแม่เหล็ก กระบวนการนี่เหมาะสำหรับตรวจสอบคุณภาพโลหะขนาดกลางถึงหนา
สุดท้ายนี้ทางบริษัท สยาม สเปลนดิด สตีล จำกัด ขอขอบพระคุณบริษัท J&T Welding Supply และทีมงาน ที่เปิดโอกาสให้เข้าไปชมการสาธิต ทดสอบกระบวนการตรวจสอบแทรกซึม และความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของใบเลื่อยสายพานให้ดียิ่งขึ้น

ธัญวิสิฐ ศิริเพ็ญพร
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562