บริษัทสยาม สเปลนดิด สตีล จำกัด ยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ และนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ท่าน ที่ได้เข้ามารับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง : กระบวนการผลิตและแปรรูปใบเลื่อยสายพาน ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

CSR – การบรรยายความรู้ “ใบเลื่อยสายพาน”

ส่วนหัวข้อบรรยายมีเนื้อหาสาระสำคัญที่กล่าวถึงชนิดของใบเลื่อยสายพาน องค์ประกอบทางเคมีเนื้อเลื่อย คุณสมบัติของใบเลื่อยชนิดต่าง ๆ และลักษณะการทำงานของใบเลื่อยสายพาน ฯลฯ ช่วงบ่ายทางบริษัทได้พาอาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตและแปรรูปใบเลื่อยสายพาน พร้อมทั้งอธิบายและสาธิตทุกขั้นตอนจากช่างผู้ชำนาญงาน

CSR – การบรรยายความรู้ “ใบเลื่อยสายพาน”

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านโลหะวิทยา เทคนิคต่าง ๆ รวมถึงแนวทางพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อสร้างคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

CSR – การบรรยายความรู้ “ใบเลื่อยสายพาน”

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทมีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในด้านการช่วยเหลือด้านการศึกษา โดยการมอบทุนสำหรับวิจัยและชิ้นงานใบเลื่อยเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย ใช้สำหรับศึกษา ค้นคว้า ทดลองทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านโลหะวิทยาต่อไป

CSR – การบรรยายความรู้ “ใบเลื่อยสายพาน”