สวัสดีครับ บริษัท สยาม สเปลนดิด สตีล จำกัด ยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานเชื่อมโลหะ มาเยี่ยมชมขั้นตอนการแปรรูปใบเลื่อยสายพาน ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

CSR - โครงการต่อยอดการพัฒนาใบเลื่อยสายพาน

เป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากที่อาจารย์และนักศึกษาให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานและได้นำชิ้นงานใบเลื่อยสายพานเพื่อไปค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเมื่อคราวก่อน ครั้งนี้อาจารย์ นักศึกษากลุ่มนี้ พร้อมทั้งอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญมาเยี่ยมที่โรงงานอีกครั้งพร้อมกับความรู้ใหม่ๆ

CSR - โครงการต่อยอดการพัฒนาใบเลื่อยสายพาน

ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลนั้น ทางบริษัทได้มีการทบทวนข้อมูลขั้นตอนการผลิต และวิเคราะห์ผลทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory test) : ค่าความแข็งของเนื้อใบเลื่อยสายพาน (Hardness test) ค่าความเหนี่ยวหรือค่าแรงดึงของเนื้อเลื่อย (Tensile strength & Yield strength Test) ดูสสารของเนื้อเลื่อย (Micro structure analysis) วิเคราะห์ความเสียหายย้อนหลัง (Reversed defect analysis) และได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการผลิตใบเลื่อยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

CSR - โครงการต่อยอดการพัฒนาใบเลื่อยสายพาน

นอกจากทางบริษัทได้มอบชิ้นงานใบเลื่อยสายพานอีกจำนวนหนึ่ง ให้ทางนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อนำไปค้นคว้าต่อและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านโลหะและใบเลื่อยสายพานต่อไป

CSR - โครงการต่อยอดการพัฒนาใบเลื่อยสายพาน