ความบกพร่องของรอยเชื่อม (Defect of Welding)

ความบกพร่องของแนวเชื่อมสามารถจำแนกออกได้ 4 แบบ ความบกพร่องจุด (Point Defects) ความบกพร่องแบบเส้น (Line Defects) ความบกพร่องแบบระนาบ (Interface Defects) ความบกพร่องขนาดใหญ่ (Bulk Defects)